Werken bij SCHUNCK

...betekent werken in een creatieve, energieke en inspirerende omgeving.

Deel jij onze cultureel ondernemende mindset en onze passie voor verschillende kunstdisciplines? Hou dan deze site in de gaten voor vacatures en volg ons op LinkedIn!

Actuele vacatures en vrijwilligersfuncties

Lid Raad van Toezicht met artistiek-inhoudelijke achtergrond

Je kent de (inter)nationale museale wereld goed en hedendaagse kunst en architectuur hebben voor jou geen geheimen. Je bent bekend met het positioneren van een museum in het culturele veld en in de markt. Je hebt een open blik, waarbij er ook oog is voor discipline overstijgende toepassingen van kunst en artistieke talentontwikkeling.

SCHUNCK
SCHUNCK is dé centrale ontmoetingsplek voor kunst en cultuur in Heerlen. Gevestigd in het monumentale Glaspaleis van de architect Frits Peutz uit 1933 bevinden zich onder één dak het museum voor beeldende kunst en architectuur, de openbare bibliotheek en de muziek- en dansschool van Heerlen. SCHUNCK onderscheidt zich binnen het kunst- en cultuurveld als multidisciplinaire instelling. De kracht van SCHUNCK ligt in dat multidisciplinaire karakter en de verbindingen die worden gelegd. Verbindingen, zowel binnen SCHUNCK door de focus op cross-overs in het presentatie- en publieksprogramma als naar buiten door de verbinding met diverse publieksgroepen, zorg- en welzijnsorganisaties, culturele organisaties en makers én aansluiting met festivals en manifestaties elders in de stad.

ARTISTIEKE PIJLERS SCHUNCK
Als potentieel nieuw Lid van de Raad van Toezicht mét artistiek inhoudelijk profiel nemen we je graag mee door de artistieke pijlers. SCHUNCK verlegt grenzen vanuit drie pijlers: de multidisciplinaire samenstelling van de organisatie, hedendaagse beeldende kunst en modernistische architectuur.

Multidisciplinair (Crossover)
SCHUNCK onderscheidt zich binnen het kunst- en cultuurveld als multidisciplinaire instelling. In het Glaspaleis komen verschillende disciplines samen. Onder één dak bevinden zich in het monumentale Glaspaleis een presentatiefunctie voor beeldende kunst en architectuur, een openbare bibliotheek en een muziek- en dansschool én een afdeling educatie. Deze multidisciplinaire samenstelling bepaalt de beleving van SCHUNCK en de beweging in het Glaspaleis. De focus op crossover in het presentatie- en publieksprogramma is hiervan een spannende uitkomst.

Hedendaagse beeldende kunst
De collectie vormt een voedingsbodem voor het presentatie- en educatieprogramma van SCHUNCK en is een basis voor onze erfenis voor de toekomst. SCHUNCK is beheerder van de gemeentelijke collectie Heerlen, zijnde de oudste publieke kunstcollectie van Limburg (sinds 1955). Het museum verrijkt, beheert en toont deze verzameling hedendaagse kunst als een belangrijk fundament van de Collectie Nederland. De collectie omvat de historie van de regionale en nationale moderne kunst met als startpunt het abstract expressionisme van CoBrA en de ‘Amsterdamse Limburgers’. Er zijn twee deelcollecties. De deelcollectie ‘crossover’ verwijzend naar de vermenging van stijlen en disciplines in de hedendaagse beeldende kunst en de deelcollectie ‘Aad de Haas’ die een doorsnede geeft van het oeuvre van deze regionale held met Rotterdamse roots. SCHUNCK is één van de achttien publieke kunstmusea in Nederland die een bijdrage ontvangen van het Mondriaan Fonds om voor de periode 2020-2021 kunst te kunnen aankopen.

Modernistische architectuur
SCHUNCK Architectuur is een internationaal en regionaal presentatie- en expertisecentrum op het gebied van architectuur en stedenbouw. Het conserveert, continueert en innoveert de ruimtelijke kwaliteit van Heerlen en de regio. Verbinden, kennis delen en stadsontwikkeling in samenwerking met architecten staat centraal. Bijzonder en onderscheidend is de mijnbouwerfenis van veel modernistische architectuur in Heerlen. Deze collectie van de stad brengt SCHUNCK onder de aandacht middels duiding, onderzoek en behoud. Tegelijkertijd brengt dezelfde industriële erfenis ruimtelijke en stedenbouwkundige kansen en uitdagingen met zich mee die reflectie, samenwerking en soms bijzondere oplossingen nodig hebben. Dit gebeurt in tentoonstellingen, tijdens ontmoetingen en bij evenementen met aandacht voor de architectuur van de 20ste en 21ste eeuwen.

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van SCHUNCK bestaat uit drie leden. Naast het te werven lid met een artistiek-inhoudelijk profiel bestaat de Raad van Toezicht uit een voorzitter, in de persoon van de heer Eke Zijlstra en een lid met juridisch profiel, in de persoon van mevrouw mr. Saskia van der Laak. De heer Kor Bonnema is algemeen directeur / bestuurder van SCHUNCK.

Algemeen Profiel Lid Raad van Toezicht
SCHUNCK hanteert de governance code. Goed bestuur en toezicht kenmerken zich door:
• duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij horende verantwoordelijkheden;
• integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen (de stakeholders);
• deskundigheid in bestuur en toezicht;
• effectief bestuur en toezicht, waarover ook verantwoording wordt afgelegd;
• effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke) middelen.

Diversiteit samenstelling van de Raad van Toezicht of het bestuur als geheel:
• verdeling man/vrouw;
• spreiding over leeftijd;
• spreiding overige achtergronden, waaronder etnisch;

Alle leden afzonderlijk:
• affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling;
• voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren;
• een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel;
• sparringpartner kunnen zijn voor bestuur/directie.

Artistiek Profiel Raad van Toezicht
SCHUNCK zoekt een nieuw Lid met:
• kennis van en ervaring met hedendaagse kunst, architectuur en de museale wereld. Én het positioneren van een museum in het culturele veld en in de markt;
• kennis van en inzicht in de bedrijfsvoering van een museum;
• brede nationale en internationale oriëntatie;
• bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
• ervaring van en ervaring met discipline overstijgende toepassingen van kunst is een pré.

Van het nieuwe Lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat hij/zij:
o bereid is tenminste vier jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht;
o geen onverenigbare functies voor de stichting heeft;
o deelneemt aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
o op bereisbare afstand woont in verband met aanwezigheid bij openingen in het kader van de ambassadeursfunctie.

COMPETENTIES
De volgende competenties zien we graag terug in het nieuwe Lid van de Raad van Toezicht.

Objectiviteit
Leden van de Raad van Toezicht laten zich niet door persoonlijke voorkeuren en/of emoties leiden. Ze handelen consequent, ongeacht wie ze tegenover zich hebben en laten anderen in hun waarde. Ze houden toezicht op basis van zakelijke, objectieve maatstaven. Ze zijn in staat om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Samenwerkingsvermogen
Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. Ze leveren een bijdrage aan het contact leggen met andere partijen uit de culturele wereld ten behoeve van eventuele samenwerkingsverbanden voor de stichting en met behoud van de missie van de stichting, zodat inkomsten die passen in het verdienmodel worden geïnvesteerd in de kerntaken (collectie, presentatie, educatie) van de stichting.

Ondernemerschap
Leden van de Raad van Toezicht zetten hun netwerk in om kansen in de markt te signaleren waar de stichting van kan profiteren om zich in een breder perspectief te profileren. Ze adviseren en denken mee over ideeën en voorstellen voor verbeterings- of vernieuwingsacties om zo een voordeel voor de stichting te behalen.

Impact
Leden van de Raad van Toezicht komen vertrouwenwekkend en zelfverzekerd over op anderen. Ze zijn niet bang kritische vragen te stellen indien nodig. Ze hebben een natuurlijk overwicht en overtuigen anderen op voorhand door een zelfverzekerde en energieke uitstraling. Ze kunnen andermans meningen en handelingen beïnvloeden op basis van argumentatie.

Beoordelingsvermogen (politieke sensitiviteit, omgevingssensitiviteit)
Leden van de Raad van Toezicht beschikken over een referentiekader op basis van eerdere ervaringen in vergelijkbare situaties, waartegen observaties en oplossingen kunnen worden afgezet, met inbegrip van een passende timing. Ze beschikken over een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en voldoende inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Toezicht en de directeur. Ze zijn bekend met de kwesties van corporate governance en onderschrijven de Cultural Governance code.

Analytisch vermogen
Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om uit een veelheid aan (complexe) informatie de kern te pakken, op verschillende wijzen informatie tot zich nemen, te verwerken en deze informatie vervolgens te objectiveren ten grondslag van een te nemen beslissing. Ze hebben het vermogen om op strategisch niveau te acteren, door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsten.

TIJDSINVESTERING EN VERGOEDING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
De vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht is conform de governance code cultuur. Continuïteit is belangrijk en daarom is een rooster van aftreden opgesteld. De benoemingsperiode is vier jaar, met eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. Er wordt bij het (her)benoemen van leden, zorggedragen voor een goed evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing.

PROCEDURE EN INLICHTINGEN
Stimulatie van diversiteit in brede zin is een belangrijk aandachtspunt voor SCHUNCK. Zo streven we ook naar een evenwichtig samengestelde Raad van Toezicht. Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de uiteindelijke invulling zal rekening gehouden worden met de uitgangspunten van governance code cultuur.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht Eke Zijlstra of Algemeen Directeur/ Bestuurder Kor Bonnema. Zij zijn telefonisch te bereiken via 06-23572758 / 045-5772202.

Wanneer deze vacature je aanspreekt, mail dan je motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 1 augustus naar: [email protected]
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de eerste week van september.

Gastvrouwen en -heren bibliotheek (vrijwilligersfunctie)

Voor onze bibliotheken Heerlerbaan, Heerlerheide en Hoensbroek

Vind jij het leuk om in contact te komen met mensen en ze persoonlijk op weg te helpen in onze bibliotheek, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Je ontvangt bezoekers op je eigen charmante wijze en wijst ze de weg in de bibliotheek. Eenvoudige vragen beantwoord je zelf en bij inhoudelijke vragen verwijs je door naar een bibliotheek collega. Je helpt bij het sorteren en opruimen van boeken en andere media.

Jouw profiel
In de eerste plaats hou je van mensen en begrijp je wat klantvriendelijkheid inhoudt. Je ziet er verzorgd en representatief uit en je bent communicatief vaardig. Zelf kom je ook graag in de bibliotheek en hou je van lezen. Daarnaast heeft de digitale wereld geen geheimen voor jou, je weet hoe een smartphone werkt, je vindt wat je zoekt via google en je typt moeiteloos in foutloos Nederlands een brief in Word. MBO niveau is mooi meegenomen, maar enthousiasme en hart voor onze gasten vinden we nóg belangrijker.

Wat bieden wij?
• Leuke collega’s en leuke klanten van 0 tot 100 jaar
• De mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen. Breid je netwerk uit!
• Training en professionele begeleiding, je wordt dus niet in het diepe gegooid
• Werken in een inspirerende omgeving
• Een gratis bibliotheekabonnement en een eindejaarattentie
• Je bent via SCHUNCK W.A. verzekerd

Werktijden en/of gevraagde inzet in tijd
• Je bent minimaal één dagdeel per week beschikbaar voor minimaal zes maanden
• Dagdeel: 08.30 tot 13.00 uur en/of van 12.30 tot 17.00 uur
• Onze voorkeur gaat uit naar gastvrouwen- en heren die wonen in de wijk van één van onze vestigingen en de lokale gemeenschap een warm hart toedragen.

Interesse?
We zien je mail met motivatie plus CV graag tegemoet naar [email protected] o.v.v vrijwilliger gastvrouw/gastheer SCHUNCK bibliotheek.

Voorlezen aan peuters in bibliotheken SCHUNCK!

Momenteel zijn wij op zoek naar 1 of meerdere vrijwilligers om voor te lezen aan peuters.

Voorlezen aan jonge kinderen is belangrijk. Het is goed voor de taalontwikkeling, de kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en horen hoe een zin is opgebouwd. Daarnaast leren ze goed luisteren en zich concentreren. Tevens stimuleert het voorlezen de fantasie, brengt rust en regelmaat en is vooral erg leuk.

Tijdens het Peuter voorlezen wordt voorgelezen uit bekende en minder bekende prentenboeken.

Wat vragen wij van je?
• Je hebt affiniteit met peuters
• Je beheerst de Nederlandse taal goed
• Je kunt met passie voorlezen
• Je kunt inspelen op de reacties van de kinderen
• Je bent beschikbaar op woensdagen tussen 10.45 uur en 12.00 uur of een deel hiervan, minimaal 30 minuten.

Word je enthousiast van deze vacature?
Mail dan je contactgegevens en een korte motivatie naar: [email protected]

Voor meer informatie:

Pauline Nieuwenhuijs
Coördinator Vrijwilligers Stichting SCHUNCK
Werkzaam: Dinsdag 9.00 – 13.30 uur

Taalvrijwilliger worden bij SCHUNCK Bibliotheek?

Kom naar Taalhuis Heerlen!
Veel volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Zo ook in Heerlen. Het aantal wordt geschat op meer dan 16 % van de Heerlense bevolking. Dit zijn zowel mensen met Nederlands als 2e taal als mensen met Nederlands als moedertaal. Daarbij hebben ook veel mensen moeite met het spreken en verstaan van Nederlands. Deze taalachterstand zorgt voor sociale uitsluiting en minder kansen op de arbeidsmarkt.

Wat zoeken we?
Als taalvrijwilliger kun je het verschil maken in iemands leven. Met een paar uur vrijwilligerswerk per week geef je iemand de kans om zijn of haar taalvaardigheid te verbeteren. Vind je het leuk om met taal en mensen te werken? Beschik je over inlevingsvermogen, geduld en flexibiliteit? Beheers je de Nederlandse taal goed?

Dan is dit misschien wel iets voor jou!
Taalhuis Heerlen zoekt vrijwilligers voor uiteenlopende taalactiviteiten. Op dit moment zijn we op zoek naar taalvrijwilligers die het leuk vinden samen met ons Taalcafés op te starten in onze bibliotheekvestigingen in Hoensbroek en Heerlerheide.

Wat doet een taalvrijwilliger?
De taalvrijwilliger helpt mensen één op één of in een klein groepje om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken.

Wat vragen wij van je?
• Je hebt affiniteit met de Nederlandse taal
• Je hebt interesse in de doelgroep
• Je bent digitaal vaardig
• Je kunt zelfstandig werken
• Je hebt enthousiasme om anderen te motiveren de taal (beter) te leren
• Je bent wekelijks minimaal 2 uur beschikbaar
• Een onderwijsachtergrond is een pré, maar niet noodzakelijk

Scholing en ondersteuning
Je volgt een training van 4 dagdelen samengesteld door Stichting Lezen & Schrijven. In jouw functie heb je regelmatig overleg met de coördinator Taalhuis.

Word je enthousiast van deze vacature?
Mail dan je contactgegevens naar [email protected] of ga naar de bibliotheekvestigingen van Hoensbroek of Heerlerheide en laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

Voor meer informatie: Mail naar [email protected] of bel 0628350117

Vrijwilligers gezocht voor de computertraining Klik en Tik!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij ondersteuning en uitvoering van de laagdrempelige computertraining Klik &Tik.
Deze computertraining wordt aangeboden aan mensen die nog weinig, of geen, ervaring hebben met gebruik van internet.

Wat verwachten wij van de vrijwilliger?
Hij of zij dient affiniteit te hebben en goed kunnen omgaan met computer/laptop, sociale media en tablet. Hij of zij is geduldig, enthousiast en rustig, vindt het leuk om mensen te begeleiden en is sociaal ingesteld.

We zoeken meerdere vrijwilligers die bereid zijn om op een of meerdere vestigingen van SCHUNCK de trainingen te gaan begeleiden.

De trainingen zijn:
SCHUNCK bibliotheek Glaspaleis
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
SCHUNCK Bibliotheek Heerlerbaan
Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur
SCHUNCK Bibliotheek Heerlerheide
Woensdag van 10.00 – 12.00 uur
SCHUNCK Bibliotheek Hoensbroek
vrijdag van 15.00 – 17.00 uur

Word je enthousiast van deze vacature?
Mail dan je contactgegevens en een korte motivatie naar: [email protected]

Voor meer informatie:

Pauline Nieuwenhuijs
Coördinator Vrijwilligers Stichting SCHUNCK
Werkzaam: Dinsdag 9.00 – 13.30 uur

Up to date blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Weten waar je SCHUNCK vindt?

SCHUNCK is te vinden op 6 locaties...

Hier vind je onze: afwijkende openingstijden tijdens vakanties en feestdagen