Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting SCHUNCK, gevestigd te Heerlen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64162028, hierna te noemen: “SCHUNCK”

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]. U kunt ons ook bereiken via post:

Stichting SCHUNCK
t.a.v. de Directie
Bongerd 18
6411 JM  Heerlen

SCHUNCK verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

Welke persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de overeengekomen diensten (zoals het aangaan van een lidmaatschap en/of het afsluiten van een abonnement en/of het volgen van een workshop) en het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. SCHUNCK verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Uw NAW-gegevens;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw telefoonnummer en uw emailadres;
 • Uw bankgegevens en betaalgegevens;
 • Indien u minderjarig bent, de gegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger;
 • Andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en voor zover die gegevens voor de door SCHUNCK te verrichten dienst(en) noodzakelijk zijn.

Grondslag van verwerking

De hiervoor genoemde persoonsgegevens heeft SCHUNCK nodig voor een met u te sluiten of het uitvoeren van een met u gesloten of een  overeenkomst.  Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of omdat u ons daartoe toestemming heeft gegeven. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u die toestemming te allen tijde weer intrekken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

SCHUNCK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren en leveren van onze goederen en diensten, waaronder in ieder geval begrepen het aangaan van een lidmaatschap en/of het afsluiten van een abonnement en/of het volgen van een workshop;
 • Het met u kunnen communiceren;
 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website en interne technische systemen;
 • Het monitoren c.q. onderzoeken van de door SCHUNCK aangeboden diensten en producten ter verbetering van deze diensten en producten, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de betrokkene voor een evaluatie;
 • Het aanbieden van onze diensten, en/of andere (gerichte) aanbiedingen en advertenties;
 • Het onderhouden van contacten met relaties;
 • Het afhandelen van sollicitaties;
 • Het onderhouden van onze personeelsadministratie;
 • Het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Niet alle doelen hoeven op uw gegevens van toepassing te zijn. Dit hangt mede af van uw rechtsverhouding tot SCHUNCK.

Bewaartermijn

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard. Ook kunnen wij uw gegevens langer bewaren dan nodig indien u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

Beveiligen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerde toegang, misbruik en/of ongeoorloofde openbaarmaking.

Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en dienen zich te houden aan onze instructies inzake de beveiliging van persoonsgegevens.

Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beveiligd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neem dan contact met ons op.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij de wet ons daartoe verplicht, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden (bijvoorbeeld indien wij een melding moeten doen bij de meldkamers) of u ons daartoe toestemming heeft gegeven. Met derden die als verwerker in de zin van de AVG optreden, zullen wij verwerkersovereenkomsten sluiten. Persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Unie opgeslagen.

Cameratoezicht
In sommige algemeen toegankelijke ruimtes van onze locatie(s) maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij ten behoeve van beveiliging en toezicht. Bij incidenten zullen wij de verkregen beelden vastleggen en bewaren teneinde onderzoek te verrichten en mogelijke aansprakelijkheid vast te stellen. Het gebruik van cameratoezicht is onder nummer P-0020136 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Voor de goede werking van haar website, gebruikt SCHUNCK cookies.
SCHUNCK gebruikt zogenaamde “session cookies” en “storage cookies” om de website goed te laten werken.
SCHUNCK registreert niet het IP adres van de bezoeker (IP-anonimisatie via Google Analytics).

Kinderen jonger dan 16 jaar

Een aantal van onze diensten is mede gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer onze workshops en bibliotheekdiensten. In dergelijke gevallen kunnen wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen gebruik maken van de hieronder opgesomde rechten van de betrokken kind(eren).

Uw rechten

Voor iedere gegevensverwerking geldt dat u de navolgende rechten heeft:

 1. Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking.
 2. U heeft het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via mail of brief (voor de contactgegevens, zie hierboven). SCHUNCK behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van u afkomstig is.
 3. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Wanneer u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door SCHUNCK dan horen wij dit graag via [email protected] Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zullen uw verzoek(en)/bezwa(a)r(en) in behandeling nemen zoals voorgeschreven door de AVG. Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) bij ons indienen. Voordat wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij uw mededelen waarom wij dat niet doen.

Contactgegevens

Stichting SCHUNCK
t.a.v. de Directie
Bongerd 18
6411 JM Heerlen
[email protected]

Wijzigen van de Privacyverklaring

De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerkingtreding

De Privacyverklaring is in werking getreden op 10 december 2018.

Up to date blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Weten waar je SCHUNCK vindt?

SCHUNCK is te vinden op 6 locaties...

Hier vind je onze: afwijkende openingstijden tijdens vakanties en feestdagen